İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
04/09/2019 11:39:45 - 04/09/2019 11:39:45 - 8519 Okunma

Daha önce Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra yeniden ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz muafiyet taleplerini 27.09.2019 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna yapabilirler. Muafiyet başvurusu için dilekçe ekinde transkript ve ders içeriklerinin onaylı örneğinin (asıl) sunulması gerekmektedir. Faks ve fotokopi evraklar değerlendirilemeyecektir. Belirtilen süreden sonra yapılan muafiyet talepleri kabul edilmez. Muafiyet sonuçları açıklanıncaya kadar başvuran öğrencilerin tüm derslere girmesi gereklidir. Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinin 5. maddesinde düzenlenen başvuru işlemleri aşağıda yer almaktadır. 

Başvuru

MADDE 5 - (1) Muafiyet ve intibak başvuru esasları aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Üniversiteye başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar ilgili birime yapılır. Hazırlık öğrencileri ise yeterlik sonuçlarının açıklanmasından itibaren iki hafta içerisinde ilgili birime intibak başvurusu yapmalıdır. Yabancı dilde yeterlilik alamayarak hazırlık okuyan öğrenciler için, ilgili sınıfın başarılmasından sonraki yarıyıl/yılda yukarıdaki koşullar uygulanır.

b) İleriki yarıyıl/yıllarda sadece eğitim-öğretim programlarına sonradan konulacak derslere ilişkin muafiyet talepleri yapılabilir. Bunun dışında, muafiyet talebi ya da yapılmış olan intibak işlemlerinin iptaline veya değişikliğine yönelik istemde bulunulmaz.

c) Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından yapılmalıdır. İlk kayıt yarıyılındaki, yukarıda belirtilen başvuru süresi dışında (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) yapılan başvurular kabul edilmez.

ç) Öğrencilerin, başvuru dilekçelerinde alıp da başarılı oldukları derslerden hangilerinden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri gerekir.

d) Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz.

e) YÖK tarafından denkliği tanınmayan yurtdışındaki Üniversitelerden alınan dersler için muafiyet ve intibak işlemi yapılmaz.

f) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültelerinde öğrenim görülen dersler için (Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Bilgisayar dersleri hariç) muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz ancak yatay ve dikey geçişlerde bu hüküm uygulanmaz.

g)  Aynı anda bir ön lisans ve lisans öğrenimine devam eden öğrenciler, kayıtlı olduğu programlardan birinden almış oldukları dersleri, diğer programın eşdeğer derslerine karşılık muafiyet talebinde bulunamazlar.

ğ) Bitirilen programdaki stajlardan kısmen veya tamamen muaf olunabilir. Aynı düzeye veya eşdeğer mesleki tanıma sahip olmayan programlarda yapılan stajlar için muafiyet talepleri kabul edilmez.

Ders Muafiyet Talepleri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.