İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
11/11/2019 18:48:57 - 11/11/2019 18:48:57 - 5259 Okunma

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında haklı ve geçerli mazeretleri sebebiyle vize sınavlarına katılamayan öğrencilerimiz, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 24. maddesine istinaden sınav tarihini takip eden en geç bir hafta içerisinde (15.11.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar) Dekanlığımıza başvurabileceklerdir. 

Mazeret dilekçesi için tıklayınız.

Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği; 

Sınavlarda mazeret hali

MADDE 24 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden bir hafta içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav hakkını idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan mazeret sınav döneminde kullanırlar. Yıl esasına göre eğitim yapan birimlerde; ara sınavların mazereti yapılır.

(2) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur.

(3) Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslar arası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklere katılan öğrenciler mazeret sınavlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) (Ek: RG-6/3/2013-28579) Ara sınavlar hariç, her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz.

Ara Sınav Mazeretleri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.