İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
20/12/2019 17:02:21 - 23/12/2019 17:02:21 - 3893 Okunma

Bu sayfa çeşitli internet sitelerinde rastgele oluşturulan çoğu kirli bilgilerin dikkate alınmaması amacıyla oluşturulmuştur.

 

1-Üniversitemizde Kesin Kayıt İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan bölümlere kesin kayıt yaptırabilmek için; ÖSYM tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Zorunlu hallerde, on sekiz yaşından küçük olanların kanuni temsilcileri, on sekiz yaşından büyük olanların yetkili kıldıkları kişiler aracılığı ile öğrenci adına kayıt yaptırılabilir. Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat başvururlar veya dileyen öğrenciler e-devlet kapısından kaydolabilir.

2-Aday Öğrencilerin Yapmak Zorunda Oldukları Ön Kayıt İşlemi Nasıl Gerçekleştirilir?

 

Üniversitemize ilk kayıt işlemleri için aday öğrencilerin http://www.klu.edu.tr/ web adresine veya http://iibf.klu.edu.tr/ giriş yaparak öğrenci numara sorgulama sistemini kullanarak öğrenci numarası almaları ve yeni kayıt duyurusu üzerinden ön kayıt yapmaları gerekmektedir. Kayda gelmeden önce ön kayıt formunun doldurulması, kaydedilmesi ve yazdırılarak imzalanması gerekmektedir. Ön kayıt formu, kesin kayıt esnasında kayıt bürosundaki görevlilere teslim edilecektir.

 

3-Kayıt Evrakı Eksik Yada Tahrif Olan Öğrenciler Üniversiteye Kayıt Yaptırabilirler mi?

 

Eksik veya yeterli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir. Söz konusu öğrencilere, üniversiteden mezun oldukları için verilen diploma ve mezuniyet belgeleri iptal edilir ve haklarında kanuni işlem yapılır.

 

4-Üniversiteye İlk Kaydın Süresi İçinde Yapılmaması Durumunda Ne Olur?

Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemez, kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

5-Bir Yükseköğretim Programına Kayıt Hakkı Kazanan Ancak, Ortaöğretim Kurumundan Mezun Olamayarak Bütünleme veya Tek Ders Sınava Girecek Adaylar Lise Diplomalarını Ne Zamana Kadar Teslim Etmelidirler?

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da Üniversitemizce belirlenen kayıt tarihlerinde geçici kayıtları yapılmaktadır. Adayların ortaöğretim kurumlarından alacak oldukları resmi yazı ile kayıt yaptırmaları ve mezun olduklarına ilişkin belgelerini, her yılın Aralık ayının son iş gününe kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

6-Başka Bir Yükseköğretim Kurumuna Kayıtlı Olup, Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıtları İçin Lise Diploma Fotokopisi Yeterli midir?

Kesin kayıt için diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı gerekmektedir. Ancak, farklı düzeydeki bir programa kayıtlı aday, ilgili üniversiteden tasdik ettirilecek ve "Üniversitemizin ......programına kayıtlı olup  lise diplomasının aslı Üniversitemizdedir." şeklindeki bir açıklamanın bulunduğu tasdikli lise diploması fotokopisiyle kesin kayıt işlemini gerçekleştirebilir.

 

7-Aynı Anda İki Lisans Veya İki Ön Lisans Programından Öğrenim Görülebilir Mi?

 

Aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programında öğrenim görülemez. Ancak, öğrenci aynı zamanda bir lisans, bir ön lisans programına kayıtlı olabilir.

 

8-Lise Diplomasının Kaybedilmesi Halinde Ne Yapılmalıdır?

 

Mezun olunan ortaöğretim kurumundan bir defaya mahsus olmak üzere verilen  diploma kayıp belgesinin aslı ile kayıt yaptırılmaktadır. 

 

9-Birinci ve Ara Sınıf Öğrencileri İle Son Sınıf Öğrencilerinin Kayıt Yenileme İşlemleri Süresi İçerisinde Gerçekleştirilmezse Ne Olur?

 

Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek bilgisayar ortamında danışmanından onay alarak derslere kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Her öğretim yılında ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. Öğrencilerin akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvurmaları halinde mazeretli kayıt yenileme hakları da bulunmaktadır.

 

10-Örgün ve İkinci Öğretim Öğrencileri Katkı Payı veya Öğrenim Ücreti Ödemekte mi?

 

Örgün öğretim öğrencisi olup, normal eğitim öğretim süresi içerisinde olan (4 yıl) öğrencilerden katkı payı alınmamaktadır. Normal öğretim süresini bitirdiği halde mezuniyet için gerekli şartları sağlayamayan öğrenciler ile Anadolu Üniversitesi de dahil ikinci bir üniversite okuyan öğrenciler ve ikinci öğretim öğrencileri, ücretlerini her yıl ilgili mevzuatla belirlenen esaslar çerçevesinde öderler.

 

11-Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Kim Tarafından Belirlenmektedir?

Katkı payı ve öğrenim ücretleri her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmektedir.

12-Yatırılan Harçlar Kimlere İade Edilir?

YKS/DGS/YGS yoluyla Üniversitemiz programlarına yerleşip ücret yatırarak kayıt yaptırmayanlara (ilgili dönemin kayıt tarihi sonuna kadar başvurmak koşulu ile), başarı ortalamasına göre ilk % 10’a giren ikinci öğretim öğrencilerine, Üniversitemiz öğrencisi iken başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapan öğrencilere, şehit, gazi yakını veya engelli olup belge ibraz edenlere, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında başvuruda bulunup, kayıt donduran öğrencilere, normal öğrenim süresi içinde (ön lisans 2 yıl, lisans 4 yıl, yüksek lisans 2 yıl, doktora 4 yıl) hiçbir dersi kalmayarak kayıt yenilen ve tek ders sınavına giren veya sadece stajı kalan öğrencilere, ilgili dönemde dersi olmayan ancak ücret yatıran öğrencilere ilgili dönem için yatırmış oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilir.

 

13-Yatırılan Harçlar Kimlere İade Edilmez?

Kayıt sildiren öğrencilerin, kayıt yenileme ve danışman onayı için belirlenen tarihler arasında katkı payı/öğrenim ücretini yatıran öğrencilerden kayıt yenileme işlemini tamamlamayanların yatırmış oldukları tutarlar iade edilmez.

14-Kayıt Yenileme İşlemi Yapmayan Öğrenciler Öğrencilik Hakkından Yararlanabilirler mi? 

Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler, ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

15-Mazeretli Kayıt Yenileme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Akademik Takvimde belirtilen kayıt yenileme haftasında kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler, Fakültemizin öğrenci işleri birimine dilekçe vermelidirler ve dilekçelerinde belirtmiş oldukları mazeretlerini belgelemelidirler. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır.

16-Kayıt Yenileme ve Yıl İçi Sınavlarında Geçerli Mazeretler Nelerdir?

Kayıt yenileme ve yıl içi sınavlarında geçerli mazeretler; tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın vefatı, sağlık ve trafik kazası ile ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerdir. Sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

17-Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçimlik dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınmak suretiyle danışmanı tarafından belirlenir. Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve dersler danışmanı tarafından onaylanmadıkça öğrencinin ders kaydı kesinleşmez.

18-Öğrenci Belgesi Nereden Alınmaktadır?

 

Öğrenci belgesi e-devlet şifresiyle alınabildiği gibi Fakültemizin öğrenci işleri bürosundan veya zorunlu hallerde Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınabilmektedir.

 

19-Kayıt Dondurmak İçin Yasal Süre Nedir?

 

Haklı ve geçerli nedenlerin ortaya çıkışından veya akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içerisinde öğrencinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi üzerine ilgili yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydının dondurulmasına karar verilebilir. Yönetmelikte geçen kayıt dondurma şartlarının sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı şekilde işlem yapılır.

20-Hangi Hallerde Kayıt Dondurma Başvurusu Yapılabilir?

Öğrencinin, sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması, mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi, öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması, öğrencinin tutukluluk hali, ekonomik nedenlerle öğrencinin öğrenimine devam edememesi, genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin bulunması veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması, 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi, ilgili yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak diğer nedenlerin ortaya çıkması hallerinden birine dayalı olarak öğrencinin kaydı dondurulabilir.

21-Kayıt Dondurma Süreleri Öğrencilik Süresinden Sayılır mı?

Kayıt dondurma süreleri öğrencinin öğrenim süresinden sayılmaz.  

22-Kayıt Dondurulan Dönem İçin Öğrenim Ücreti Ödenmesi Gerekir mi?

 

Kayıt dondurulan dönem ile ilgili öğrenim ücreti ödenmez.

 

23-Ders Muafiyet İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

 

Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversitemize YKS ile kayıt yaptıran öğrenciler ders kaydını yaptırdıkları ilk yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar muafiyet talebinde bulunabilirler. Belirtilen süre içerisinde başvuru yapmayanların muafiyet talepleri kabul edilmez ve kaydoldukları programın tüm müfredatından sorumlu olurlar.

 

24-Muafiyet Başvurusu Nereye Yapılır?

Üniversiteye başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar ilgili birime yapılır.İleriki yarıyıl/yıllarda sadece eğitim-öğretim programlarına sonradan konulacak derslere ilişkin muafiyet talepleri yapılabilir. Bunun dışında, muafiyet talebi ya da yapılmış olan intibak işlemlerinin iptaline veya değişikliğine yönelik istemde bulunulamaz.

25-Muafiyet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru şahsen veya resmi vekiller tarafından yapılmalıdır. Öğrencilerin, başvuru dilekçelerinde alıp da başarılı oldukları derslerden hangilerinden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri gerekir. Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not belgesi (transkript) eklenmesi gerekir. Söz konusu belgelerin fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumunda başvuru işleme alınmaz. İçerikleri Üniversitelere göre değişmeyen Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I-II, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve İngilizce I-II dersleri için dilekçe ekinde onaylı ders içeriği bulunması şartı aranmamaktadır. 

26-Muafiyet Talep Edilecek Derslerin Sayısının Bir Sınırı Var mı?

Öğrencilerin ders muafiyet talebinde ders sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur. Ancak, lisans programları için 120 AKTS’lik dersten muaf sayılma sınırı bulunmaktadır.

27-Muafiyet Sonuçlarına İtiraz Edilebilir mi, İtiraz Mercii Neresidir?

Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 hafta içinde ilgili Dekanlığa yapılır.

28-Kayıt Sildirmek İsteyen Öğrencilerin Ne Yapması Gerekmektedir?

Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle kayıtlı olduğu birime başvurması gerekir. Öğrencinin Üniversitemizden aldığı kitap, forma, araç-gereç, v.b.materyal borcu varsa iade etmesi gerekir. Aksi taktirde ilişik kesme işlemi gerçekleştirilmez. Üniversiteden ayrılanlara yazılı istekleri halinde, öğrenim durumunu gösterir bir belge verilir ve üniversiteye girişte alınan belgelerden, isteği halinde sadece diploması ilgili birim yöneticisinin onayladığı bir sureti alınarak iade edilir.

29-Askerlik Tecil İşlemleri Nasıl Yapılır?

 

Milli Savunma Bakanlığının 1111 ve 7179 sayılı Askeralma Kanunları uyarınca akademik birimlerde öğrenim gören öğrencilerin askerlik tecil işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan protokol gereği YÖKSİS ASAL üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. EKC-2 belgesi ayrıca askerlik şubelerine gönderilmemektedir.

 

30-Ders Planlarına ve İçeriklerine Nereden Ulaşılabilir?

 

Fakültemiz bölümlerinde okutulmakta olan ders planlarına ve ders içeriklerine http://iibf.klu.edu.tr/Sayfalar/9575-egitim-planlari-ve-ders-icerikleri-onayli.klu adresi üzerinden ulaşılmaktadır.

 

31-Fakültenizde Staj Uygulaması Var Mıdır?

Hali hazırda Fakültemiz öğrencileri için staj uygulaması bulunmamaktadır. Ancak, ilerleyen yıllarda 7+1 Eğitim Modeline geçildiği takdirde staj uygulaması söz konusu olacaktır.

32-KLU Uzantılı E-Posta Adresi Almak ve Wi-fi Bağlantısı İçin Ne Yapılması Gerekir?

Kırklareli Üniversitesi kablosuz ağlarına akıllı telefonlardan, kişisel bilgisayarlardan ya da tablet bilgisayarlardan bağlanmak için öğrencilerin Üniversitemiz e-posta hesabına sahip olması gerekir. E-posta hesabı almak ve kablosuz ağ hizmetinden faydalanmak için öğrenciler Fakültemizin öğrenci işleri bürosuna başvurmalıdırlar.

33-Öğrenci Kulüplerine Nasıl Üye Olunur?

Üniversitemiz bünyesinde çok sayıda öğrenci kulübü bulunmaktadır. Kırklareli Üniversitesi öğrencileri bu kulüplere katılabilir, etkin olarak çalışmalar yürütebilir veya yeni kulüpler oluşturabilirler. Üniversitemizde aktif olarak çalışmalarını yürüten öğrenci kulüpleri hakkında detaylı bilgi için http://ogrencikulupleri.klu.edu.tr/Sayfalar/6982-nasil-kulup-kurabilirim.klu adresi ziyaret edilmelidir.

 

34-Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Öğrenci Kimlik Kartlarının Dağıtımı Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

 

Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimizin kimlik kartları Türkiye Halkbankası A.Ş. ile Üniversitemizle yapılan antlaşma gereği ders başlangıç tarihinden itibaren yaklaşık bir ay içerisinde kampüs alanı içerisinde dağıtılmaktadır.

 

35-Öğrenci Kimlik Kartı Yenileme İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

 

Fakültemiz öğrencilerinin öğrenci kimlik kartlarının kaybedilmesi,  çalınması, yıpranması veya kartlarını kendi isteği ile değiştirmek istemeleri halinde (fotoğraf ve ad, soyad değişiklikleri) öğrencilerin okulumuzun öğrenci işleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir. Kimlik kartları akıllı kart özelliğinde olup, elektronik cüzdan özelliği taşımaktadır. Kart üzerinde bakiye olabileceğinden, kartın kaybolması halinde bir başkası tarafından kullanımının engellenmesi için kart sahibi tarafından 0850 222 0 400 Halkbank Dialog numarası aranarak kartın iptal edilmesi gerekmektedir. İptal yapılmadığı takdirde olası risk ve sorumluluk öğrencilerimize aittir.

 

36-Eğitim-Öğretim Süresi Ne Kadarlık Süreyi Kapsar?

Üniversitede yapılan iki yıllık ön lisans öğretiminin normal süresi dört, dört yıllık lisans öğretiminin normal süresi sekiz, beş yıllık lisans öğreniminin normal süresi on yarıyıldır. Yabancı dil hazırlık süresi bu sürelere dahil değildir.

37-Azami Öğrenim Süresi Ne Kadarlık Süreyi Kapsar?

Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre işlem yapılır.

38-Zorunlu ve Seçmeli Derslerde Öğrenci Sayısı Ne Kadar Olmalıdır?

Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.Derslere kaydolan öğrenci sayısı on beşten az olamaz, on beşten az olması halinde bu dersin açılıp açılmamasına Senato tarafından karar verilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.

39-Ders Gruplara Ayrılabilir mi?

Bir ders için ilgili kurul kararı ile birden fazla grup oluşturulabilir. Bir derse yazılan öğrenci sayısı seksen ve üzeri ise öğretim elemanının teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile ders gruplara bölünebilir.

40-GANO’su 1.80’in Altında Olan Öğrenciler Üst Yarıyıldan Yeni Ders Alabilirler mi?

GANO’su 1.80’in altında olan öğrenciler üst yarıyıldan yeni ders alamaz. Ancak başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar eder. Not ortalaması 1.80’in altında olan öğrenciler, öncelikle FF veya not yükseltmek için DC, DD notu olan derslerini alır. Öğrenci yeni ders alamaz ancak o dönemde aktif olan tüm DC, DD ve FF notu olan derslerini alabilir. 

41-GANO’su 1.80’in Altında Olan Öğrenciler Öğrenci Değişim Programlarından Yararlanabilirler mi?

Bu durumda olan öğrenciler ulusal ve/veya uluslararası değişim programından yararlanamaz.

42-GANO’su 1.80 üzeri olan öğrenciler Dönemde Kaç AKTS’lik Ders Alabilirler?

GANO’su 1.80 ve üzeri olan öğrencilerin alt yarıyıllardan alacakları derslerle, kayıt yaptıracakları yarıyıldaki derslerin kredilerinin toplamı ortak zorunlu dersler hariç 40 AKTS kredisini geçemez. Böyle durumlarda bırakılan dersler, açıldığı ilk yarıyılda tekrar alınır.

43-Son Yarıyılda 40 AKTS’den Fazla Ders Alınabilir mi?

Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler ilgili yönetim kurulu kararı ile bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders (46 AKTS) artırabilirler.

44-Birinci Sınıf Öğrencileri Üst Sınıftan Ders Alabilir mi?

 

Birinci sınıf öğrencileri üstten ders alamaz.

 

45-Lisans Öğrencileri Hangi Durumda Üstten Ders Alabilirler?

Lisans öğrencileri, bulunduğu dönemden önceki tüm derslerini başarması ve GANO’sunun en az 3.00 olması durumunda, üçüncü yarıyıldan itibaren, ön koşulu olmayan üst yarıyıla/yıla ait derslere kayıt yaptırabilir. İlgili yarıyıl/yıl için gereken dersleri almış ve GANO’su en az 3.00 olan öğrenciler; ders programında çakışma olmaması koşuluyla, danışmanın ve bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile 40 AKTS’lik ders alabilirler.

 

46-Akademik Başarı Not Ortalamasında Yer Alan YANO ve GANO Ne Anlama Gelmektedir?

 

Bir yarıyıla/yıla ait YANO hesabı için sadece o yarıyıla ait dersler, GANO hesabı içinse öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yılsonu itibariyle YANO veya GANO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz. %10’luk başarı dilimin hesaplanmasında YANO, sınıf atlama durumunda ise GANO hesabına göre işlem yapılır.

 

47-Sağlık Raporu Alınması Derse Devam Zorunluluğunu Ortadan Kaldırır mı?

 

Sağlık raporu alınması devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklerde yer alan öğrencilerin, öğrenime devam edemedikleri süreler devam süresinin hesabında dikkate alınmaz ve bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.

48-Ara Sınavlara Mazereti Nedeniyle Katılamayan Öğrencilere Sınav Hakkı Verilir mi?

 

Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrencilere yalnızca ara sınavlarda mazeret sınav hakkı verilir. Öğrenciler mazeretlerini sınav tarihini takip eden bir hafta içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirirler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, ara sınav hakkını idarece akademik takvime uygun olarak belirlenmiş olan mazeret sınav döneminde kullanırlar.

 

49-Sınavlarda Mazeret Halleri Nelerdir?

 

Ara sınavlarda geçerli mazeretler; tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın vefatı, sağlık ve trafik kazası ile ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretlerdir. Sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır. Bu durumdaki öğrencilerin de ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları zorunludur. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslar arası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden etkinliklere katılan öğrenciler mazeret sınavlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girer.

50-Mazeret Sınavları İçin İkinci Bir Mazeret Sınav Hakkı Verilir mi?

Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Ara sınavlar hariç, her ne sebep ve mazeretle olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için başka sınav açılmaz.

51-Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir?

Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren bir hafta içerisinde Dekanlığa dilekçe vererek itiraz edebilir.

 

52-Sınav Sonuçlarına İtiraz Edilmesi Halinde Sınav Evrakı Ne Kadar Sürede Yeniden İncelenir?

 

İtiraz üzerine maddi hata yönünden sınav kâğıdı, dersin öğretim üyesi/görevlisi tarafından, konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç bir hafta içerisinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili birime bildirilir. Gerektiğinde dekan veya müdür, ilgili kurulun kararı ile biri dersi okutan öğretim elemanı olmak şartıyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav evrakını incelettirir. Kesinleşen başarı notlarına tekrar itiraz edilemez. Bu şekilde yapılacak düzeltmeler bağıl değerlendirme sonuçlarını etkilemez.

53-Tek Ders Sınavına Kimler Katılabilir? 

Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2.00 olma şartı hariç tüm gereklerini yerine getirmiş öğrenciler; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2.00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda tek ders sınav hakkını bir kez kullanabilir.

54-Tek Ders Sınavında Geçme Notu Nedir?

Tek ders sınavında en az CC (65) notu alan öğrenci başarılı sayılır. Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

55-Tek Ders Sınavı İçin Mazeret Sınavı Yapılır mı?

Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz. Öğrenci tek ders sınav hakkını yılda bir kez kullanabilir. Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenci katkı payını öderler.

56-Mezuniyet İçin Ortalama En Az Kaç Olmalıdır?

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

57-Kimler Onur Belgesi/Yüksek Onur Belgesi Alabilir?

Disiplin cezası almayarak lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; GANO’su 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.

58-Lisans Programına Kayıtlı İken Ön Lisans Diploması Alınabilir mi?

Devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan ve 2.OO ortalamaya sahip öğrencilere, başvurmaları halinde ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir.

59-Yatay/Dikey Geçiş Sınav Sonucuna Göre Fakültemize Yerleşen Öğrencilerin KYK’dan Almış Oldukları Burs/Kredi Devam Eder mi?

Yatay geçiş ile Fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerin önceki Üniversitelerinden almış oldukları KYK Bursunun ve kredinin devam edebilmesi için öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren 1 ay içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne  dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Dikey Geçiş Sınav Sonucuna göre Fakültemize yerleşen öğrencilerin ise ara vermeden eğitim öğretime devam etmesi halinde KYK Bursları/kredileri devam etmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimiz de mağduriyet yaşamamaları için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmalıdırlar.

60-Kırklareli Üniversitesi Hangi Not Sistemini Kullanmaktadır?

Üniversitemizde 4’lük not sistemi kullanılmaktadır. Öğrenciler 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemlerindeki karşılığı için Yükseköğretim Yürütme Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen not dönüşüm tablosunu kullanmalıdırlar.

61-Yatay Geçiş Başvuru Türleri Nelerdir?

Not ortalaması ile kurum içi yatay geçiş, not ortalaması ile kurumlararası yatay geçiş, merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş ve yurt dışından yatay geçiş başvuru türleridir.

 

62-Yatay Geçiş Başvuruları Ne Zaman Yapılır?

 

Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. Lisans programları için yatay geçiş başvuruları her yıl Temmuz-Ağustos ayları içerisinde yapılmaktadır. Lisans Programlarına ara dönemde yatay geçiş başvurusu yapılmamaktadır.

 

63-Yatay Geçiş Başvuruları Nasıl Yapılır?

 

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş başvuruları internet üzerinden online olarak “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılmaktadır.

 

64-Hangi Yıl/Yarıyıllarda Yatay Geçiş Yapılamaz?

 

Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Merkezi yerleştirme yoluyla yapılan yatay geçişlerde bu hüküm uygulanmaz.

 

65-Yatay ve Dikey Geçişle Gelen Öğrencilerin Muafiyet İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

 

Muafiyet işlemler,i ilgili Dekanlık Muafiyet ve İntibak Komisyonları tarafından yürütülür. Komisyon raporunu Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu Karar Sonuçları öğrencilere elektronik ortamdan bildirilir. Yönetim Kurulu kararında öğrencinin hangi sınıfa ve yarıyıla intibak ettirildiği ve öğrencinin daha önce okuduğu dersin kodu, adı, AKTS kredisi ve harfli başarı notu ile dersi İngilizce alıp almadığı bu derse karşılık muaf olunan dersin adı, kodu ve AKTS kredisi ve harfli başarı notu belirtilir. Kesin kayıt işleminden sonra öğrencinin muafiyet işlemleri yapılır.

 

66-Muafiyet Sonuçlarına İtiraz Edilebilir mi, İtiraz Mercii Neresidir?

 

Yapılan muafiyet/intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 2 hafta içinde ilgili Dekanlığa yapılır.

67-Kırklareli Üniversitesinde Yaz Okulu Açılmakta mıdır?

Üniversitemizde yaz okulu açılmamaktadır.

68-Yaz Döneminde Diğer Üniversitelerin Yaz Okullarında Ders Almak İsteyen Öğrenciler İşlemlerini Nasıl Gerçekleştirmektedirler? 

Yaz döneminde diğer üniversitelerden ders alacak öğrenciler, transkriptlerini, yaz döneminde gidecek oldukları üniversitede alacakları derslerin içeriklerini, gidilecek olan üniversitenin öğrencinin giriş yılındaki ilgili Bölüm taban puanını (ÖSYM çıktısı), öğrencinin üniversitemize giriş yılında kayıtlı olduğu Bölüm taban puanını (ÖSYM çıktısı), yaz okulu eşdeğer ders formu ile birlikte Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmelidir. Evrak, öğrenci işleri bürosu personeli tarafından incelendikten sonra öğrenci Bölüm Başkanından onay almalıdır. Başvurusu uygun görülen öğrenciler, gidecek oldukları üniversitenin yaz okulu başvuru tarih ve şartlarını takip ederek işlemlerini tamamlamalıdırlar.

69-Yaz Döneminde Diğer Üniversitelerden Ders Alan Öğrencilerin Transkriptleri Üniversitemize Nasıl Ulaştırılmaktadır?

Yaz döneminde diğer üniversitelerden ders alan öğrencilerin onaylı tranksriptleri ilgili Yükseköğretim Kurumu tarafından Üniversitemize gönderilmektedir. Öğrenciler mezun konumdaysa ve mezuniyet belgelerinin aciliyeti söz konusu ise veya ders kayıt döneminde sınıf atlama durumu varsa öğrenciler onaylı transkriptlerini şahsen de Dekanlığımıza teslim edebilirler.

70-Özel Öğrenci Kimdir?

Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenci özel öğrenci olarak nitelendirilir.

71-Özel Öğrenci Statüsünde Ders Almak İsteyen Öğrenciler Başvurularını Nasıl ve Nereye Yapmalıdırlar? 

Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler, dilekçelerine ek olarak onaylı transkript ve ders içeriklerini (güz yarıyılı için başvurulacaksa ilgili yılın mayıs ayı içerisinde, bahar yarıyılı için başvurulacaksa ilgili yılın eylül ayı içerisinde) kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna vermelidirler. Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülen öğrencinin başvurusu, Üniversite Senatosuna sunularak Senato tarafından uygun bulunması halinde öğrencinin gidecek olduğu yükseköğretim kurumuna konu Üniversite Rektörlüğü tarafından resmi yazı ile bildirilir. Gidilecek yükseköğretim kurumu, öğrencinin özel öğrencilik statüsünde ders alma başvurusunu kendi yönetmelik ve yönergesi çerçevesinde kabul yada reddedebilir.

72-Öğrencinin Özel Öğrencilikte ve Değişim Programlarında Geçirdiği Süreler Öğrenim Süresine Dahil midir?

Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programlarında geçirdiği süreler öğrenim süresine dahildir.

73-Özel Öğrenci Statüsündeki Öğenciler ve Değişim Programlarındaki Öğrenciler Katkı Payını Hangi Yükseköğretim Kurumuna Öder?

Özel öğrenci statüsündeki öğenciler ve değişim programlarındaki öğrenciler katkı payını kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna öder. Özel öğrenci olarak yaz okullarına katılacak öğrenciler, yaz okulu ücretlerini dersi aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

74-Öğrenci Disiplin İşlemleri Hangi Mevzuat Hükümlerine Göre Yürütülmektedir?

Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

75-Disiplin Soruşturması Ne Gibi Durumlarda Yapılır?

Disiplin soruşturması, öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğindeki Disiplin Cezaları ve Suçları başlığıyla belirtilen suçları işlemeleri halinde yapılmaktadır.

76-Disiplin Soruşturması Sonucunda Ceza Alan Öğrenci İtirazda Bulunabilir mi?

Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı on beş gün içinde kesin olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu kararını inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan da idari yargı yoluna başvurulabilir.

77-Disiplin Ceza Süreleri Öğrenim Süresinden Sayılır mı?

Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

 

78-Disiplin Soruşturması Öğrencinin Kendisi Dışında Hangi Kurumlara Bildirilir?

Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası, soruşturma açmaya yetkili amir tarafından, hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye, öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim kurumuna, Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten bütün yükseköğretim kurumlarına Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir.

79-Disiplin Soruşturması Dolayısıyla Yapılacak Her Türlü Tebligat İçin Yazışma Adresi Neresidir?

Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, imza karşılığı elden teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır. Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

80-Mezun Öğrenci Diplomasını Nasıl ve Ne Zaman Alabilir?

http://iibf.klu.edu.tr/Sayfalar/9623-mezuniyet-islemleri.klu adresi üzerinde belirtilen belgelerle birlikte hafta içi mesai saatlerinde (08-30-17.30) Kurumumuza başvuran öğrenciler mezuniyet belgelerini ve diplomalarını teslim alabilirler.

 

 

Yukarıda yer alan ve  eğitim-öğretimle ilgili tüm hususlar hakkında Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosundan destek alabilir, soru, istek ve önerilerinizi iibf@klu.edu.tr posta adresine iletebilirsiniz.

 

S.S.S.

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.